Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej – EPK (z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b.) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie

do dnia: 31.12.2021 r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Termin składania poprzez Platformę komunikacji elektronicznej wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących przygotowania i składania Prac konkursowych.

do dnia: 28.03.2022 r.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Prac konkursowych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia Organizatora.


30.03.2022
Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 15 do 17).
Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat

WYJAŚNIENIA 6 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU
(PYTANIA 18 do 20)

PYTANIE 18
Szanowni Państwo, czy wraz pracą konkursową w postaci papierowej należy dostarczyć makietę? W regulaminie Konkursu oraz w załącznikach nigdzie nie ma wzmianki o makiecie, słowo „makieta” pojawia się jednak w zaznaczonym (przesyłam w załączniku) wzorze pokwitowania. Będziemy wdzięczni za doprecyzowanie.
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Organizator nie wymaga złożenia makiety.

PYTANIE 19
Niestety, mimo dotychczasowych wyjaśnień, oczekiwany układ plansz wciąż jest niejednoznacznie określony. W załączeniu przesyłamy 2 schematy układu. Uprzejmie prosimy o wskazanie oczekiwanego układu plansz wg numeru schematu znajdującego się na rysunku.
ODPOWIEDŹ:
Organizator udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące układu plansz w Wyjaśnieniach 4 treści Regulaminu konkursu (pytania 7 do 14) z dnia 21.02.2022 r. w odpowiedzi na pytanie nr 8 tj.:

Plansze będą prezentowane na posiedzeniach Sądu konkursowego w układzie dwu kolumn: jedna kolumna 3 plansze, druga kolumna 2 plansze

Dla doprecyzowania powyższego Organizator przedstawia poniżej preferowany układ prezentacji plansz w formie graficznej:

lub

UWAGA:

Ostateczny układ plansz zaprezentowany przez Uczestnika konkursu nie będzie miał wpływu na ocenę Prac konkursowych.

PYTANIE 20 (po terminie składania pytań)
Wnioskuję o przedłużenie terminu składania prac konkursowych z dnia 04 kwietnia na dzień 06 kwietnia. Prośbę motywuję tym, że dzień 04 kwietnia poprzedzony jest dniami wolnymi (sobota, niedziela), kiedy to żaden kurier nie dostarcza przesyłek a co w konsekwencji skraca czas sporządzenia pracy konkursowej.
ODPOWIEDŹ:
Organizator nie zmienia terminu składania Prac konkursowych.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


10.03.2022
Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 15 do 17).
Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat

WYJAŚNIENIA 5 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 15 do 17)

PYTANIE 15
Zamawiający w jednej z odpowiedzi określił, że powierzchnia netto budynku wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Powierzchnia maksymalna netto budynku będzie wynikała z możliwości terenowych oraz parametrów zabudowy wynikających z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.” Proszę o informację, czy teren konkursu jest objęty MPZP. Tymczasem w warunkach konkursu określono, że: „Wyniki konkursu mają posłużyć wprowadzeniu zmian w projekcie MPZP. Inwestycja będzie prowadzona z założeniem konieczności uzyskania decyzji WZ.” Wobec tego jakimi założeniami planistycznymi odnośnie powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności, wysokości, etc. powinien się posługiwać projektant: zapisanymi w projekcie MPZP czy przyszłej WZ?
ODPOWIEDŹ:
Organizator doprecyzowuje odpowiedź na pytanie nr 13 (Wyjaśnienia 4 z dnia 21.02.2022 r.).
Powierzchnia maksymalna netto budynku będzie wynikała z możliwości terenowych, parametrów zabudowy oraz wytycznych dla zabudowy i zagospodarowania wynikających
z następujących dokumentów:
– Szczegółowe wytyczne programowe i funkcjonalno-przestrzenne oraz założenia do opracowania koncepcji konkursowej (Załącznik nr 6b1 do Regulaminu),
– Wytyczne Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy z dnia 09.09.2021r. (Załącznik nr 6b2 do Regulaminu),
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy (Załącznik nr 6c do Regulaminu),
– Rysunek projektu MPZP Powiśla Południowego (Załącznik nr 6d do Regulaminu).

Organizator w powyższych Załącznikach podał wszelkie parametry, dane i wytyczne umożliwiające prawidłowe sparametryzowanie Inwestycji takie jak: maksymalna powierzchnia całkowita budynku bosmanatu, zalecane powierzchnie dla poszczególnych pomieszczeń składających się na powierzchnię użytkową budynku, linie zabudowy dla budynku, informacje dotyczące wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej itd.

PYTANIE 16
Dot. Załącznika nr 6b do Reg. konkursu str. 23 punkt 2.4 Pomieszczenia na cele gastronomiczne.
Proszę o doprecyzowanie wytycznych dotyczących pomieszczeń na cele gastronomiczne o pow. 100m2. Czy Zamawiający zakłada, że na ww. powierzchni jest:
1. restauracja z pełną kuchnią i zapleczem socjalnym dla pracowników na miejscu?
2. pomieszczenie gastronomiczne z dostawą gotowych posiłków z zewnątrz, gdzie pod hasłem kuchnia rozumie się końcową obróbkę przygotowanych na zewnątrz posiłków?
ODPOWIEDŹ:
Na łącznej powierzchni 100 m2 przeznaczonej na cele gastronomiczne, powinny znaleźć się zgodnie z wytycznymi: sala konsumpcji, pomieszczenia kuchni, sanitarne i socjalne dla pracowników restauracji oraz inne związane bezpośrednio z funkcjonowaniem restauracji. Restauracja ma być przestrzenią mogącą funkcjonować niezależnie od strefy bosmanatu i strefy przeznaczonej dla użytkowników portu. Strukturę funkcjonalną (w tym strefowanie) opisano w pkt. 8 w Załączniku nr 6b1 do Regulaminu, zgodnie z którym restauracja występuje w strefie nr 3 tj. strefie z nieograniczonym dostępem przeznaczonej dla wszystkich użytkowników.
W przypadku restauracji przewiduje się, iż posiłki ciepłe będą dostarczane z zewnątrz a w kuchni odbywać się będzie tylko końcowa ich obróbka.

PYTANIE 17
Dot. Załącznika nr 6b do Reg. konkursu str. 23 punkt 2.3 Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne-toaleta damska, męska, dla niepełnosprawnych +PUC.

1. czy Zamawiający przyjmuje, że ww. zespół sanitarny jest dedykowany dla pomieszczeń „Strefy przeznaczonej dla wszystkich użytkowników z nieograniczonym dostępem” w trakcie godzin funkcjonowania obiektu?
2. czy ww. zespół sanitarny ma być tak zorganizowany, żeby służył publiczności również po zamknięciu obiektu?
3. w uzupełnieniu pytania: czy tu PUC rozumie się jako pomieszczenie porządkowe?
ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne tj. toaleta damska, męska, dla niepełnosprawnych zlokalizowane zgodnie z wytycznymi na I piętrze budynku są dedykowane dla strefy przeznaczonej dla wszystkich użytkowników z nieograniczonym dostępem i preferowana jest możliwość ich dostępności również po zamknięciu budynku dla użytkowników.

PUC rozumie się jako pomieszczenia utrzymania czystości.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


21.02.2022
Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytania 7 do 14).
Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat

WYJAŚNIENIA 4 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 7 do 14)

PYTANIE 7
W zapisie WYTYCZNYCH, pn. „Wytyczne i zalecenia z zakresu efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej:”, w punkcie 6 jest mowa o załączniku 5c, Gdzie jest zał. 5c?
ODPOWIEDŹ:
Organizator informuje, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Zaprojektowane powierzchnie oraz parametry związane z efektywnością energetyczną i śladem węglowym należy podać w Tabeli 3 (Załącznik 5b3) stanowiącej Załącznik nr 5b do Regulaminu.

PYTANIE 8
W regulaminie konkursu wskazano maksymalną liczbę plansz konkursowych w liczbie 5 o wymiarach 100×70 cm w układzie poziomym. Nieparzysta liczba plansz uniemożliwia wykonanie kompozycji prezentacji projektu o układzie prostokąta, tak, aby wszystkie plansze tworzyły spójną całość. Wnioskuje się o zwiększenie liczby plansz do maksymalnie 6, co da także innym uczestnikom konkursu większą elastyczność w budowaniu prezentacji projektu. Jednocześnie prosi się o wyjaśnienie w jakim układzie całościowym będą prezentowane plansze przed Sądem Konkursowym.
ODPOWIEDŹ:
Organizator podtrzymuje wymóg złożenia maksymalnie pięciu (5) plansz w formacie 100×70 cm.
Plansze będą prezentowane na posiedzeniach Sądu konkursowego w układzie dwu kolumn: jedna kolumna 3 plansze, druga kolumna 2 plansze.

PYTANIE 9
Jaka powinna być wysokość minimalna pomieszczenia warsztatowego?
ODPOWIEDŹ:
Minimalna wysokość pomieszczenia warsztatowego zgodnie z przepisami.

PYTANIE 10
Prosi się o doprecyzowanie wymaganej odległości projektowanego budynku bosmanatu od sieci ciepłowniczej przebiegającej przez przedmiotową działkę. Z jednej strony taka odległość jest precyzowana przez przepisy/normy, natomiast w wyjątkowych wypadkach zarządca sieci może zezwolić na mniejszą odległość budynku od sieci niż normowa.
ODPOWIEDŹ:
Organizator przyjął, iż odległość projektowanego budynku bosmanatu od sieci ciepłowniczej przebiegającej przez przedmiotową działkę powinna być zgodna z przepisami.

PYTANIE 11
Zamawiający w wytycznych konkursowych wymaga by taras na dachu był połączony z ogrodem zimowym oraz restauracją. Proszę o wyjaśnienie jakie relacje funkcjonalne powinny zachodzić pomiędzy tymi funkcjami. Z jednej strony Zamawiający chce, żeby wszystkie te przestrzenie były ze sobą połączone, natomiast z drugiej strony podano jako wymóg lokalizację ogrodu zimowego na pierwszym piętrze, natomiast tarasu na dachu budynku. Proszę o doprecyzowanie tych założeń oraz wyjaśnienie czy są bezwzględnie obligatoryjne.
ODPOWIEDŹ:
Organizator wyjaśnia, iż ogród zimowy powinien być wydzieloną częścią tarasu widokowego oraz połączony komunikacyjnie z restauracją co ma umożliwić korzystanie z ogrodu przez użytkowników/gości restauracji (w tym ewentualne, w miarę możliwości umieszczenie w ogrodzie zimowym stolików). Organizator nie określił, iż taras widokowy musi być zlokalizowany w całości na dachu budynku (patrz Tabela nr 2 w Załączniku nr 6b). Przestrzeń o tej funkcji może być dzielona pomiędzy kondygnacją piętra I i dachu przy warunku komunikacji pomiędzy tymi częściami lub taras taki może być w całości zlokalizowany na piętrze I. Od Uczestnika konkursu oczekuje się prawidłowego zaprojektowania tych funkcji oraz relacji pomiędzy nimi co będzie poddane pod ocenę Sądu konkursowego.

PYTANIE 12
Czy wejścia/dostęp do pomieszczenia stanowiącego zaplecze klubów sportowych (parter, nr pom. 1.8), pomieszczenia z przeznaczeniem na sale treningowe, siłownię (parter, nr pom. 1.9), pomieszczeń sanitarnych i socjalnych dla użytkowników portu (parter, nr pom. 1.10, 1.11) powinny mieć niezależne wejście, czy też być dostępne za pomocą holu zlokalizowanego przy pomieszczeniu bosmanatów oraz komunikacji wewnętrznej na poziomie parteru? Czy pomieszczenie warsztatowe, wypożyczalnia, mają być dostępne tylko bezpośrednio z zewnątrz, czy też powinny być powiązane dodatkowym wejściem z komunikacją wewnętrzną na parterze?
ODPOWIEDŹ:
Pomieszczenia stanowiącego zaplecze klubów sportowych (parter, nr pom. 1.8), pomieszczenia z przeznaczeniem na sale treningowe, siłownię (parter, nr pom. 1.9), pomieszczenia sanitarne i socjalne dla użytkowników portu (parter, nr pom. 1.10, 1.11) powinny być dostępne z holu zlokalizowanego przy pomieszczeniu bosmanatów oraz komunikacji wewnętrznej na poziomie parteru.
Pomieszczenie warsztatowe oraz wypożyczalnia mają być dostępne zarówno bezpośrednio z zewnątrz jak i powiązane dodatkowymi wejściami z komunikacją wewnętrzną na parterze.

PYTANIE 13
Jaka jest maksymalna powierzchnia netto budynku dozwolona w opracowaniu konkursowym?ODPOWIEDŹ:
Powierzchnia maksymalna netto budynku będzie wynikała z możliwości terenowych oraz parametrów zabudowy wynikających z Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego.

PYTANIE 14
Czy należy przewidzieć w budynku powiązanie komunikacyjne między wszystkimi kondygnacjami, tzn. pomiędzy strefą parteru i 1 piętra?
ODPOWIEDŹ:
Tak.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


04.02.2022
Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytania 3 do 6).
Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat

WYJAŚNIENIA 3 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIA 3 do 6)

PYTANIE 3
Dotyczy zawartości pracy konkursowej w części opisowej:
Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z określenia części parametrów wymienionych w tabeli w załączniku 5b3. Uważamy , że podanie na etapie konkursu wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP, wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU, jednostkowej wartości emisji CO2 związanej z użytkowaniem budynku oraz jednostkowej wartości emisji CO2 związanej z materiałami użytymi do budowy budynku wykracza poza powszechnie przyjęty zakres opracowań koncepcyjnych w ramach konkursów i jest daleko idącym obciążeniem zespołów projektowych na tym etapie. Oczywiste jest, że obecnie powstające obiekty muszą sprostać rygorystycznym wymogom, ale wymaganie podawania takich parametrów na etapie konkursu, bez znajomości jeszcze wielu szczegółów, jest sprzeczne z ideą konkursu architektonicznego.
ODPOWIEDŹ:
Organizator podtrzymuje wymóg podania parametrów wymienionych w Załączniku nr 5b3 do Regulaminu.

PYTANIE 4
Ile zespołów zostało dopuszczonych do składania prac ?
ODPOWIEDŹ:
Do udziału w konkursie zostało dopuszczonych 111 Uczestników konkursu.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 3.14 informacja ta została zamieszczona na stronie internetowej konkursu (https://konkurs-bosmanat.sarp.warszawa.pl) w dniu 21.01.2022 r. o czym wszyscy zainteresowani, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie zostali poinformowani poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).

PYTANIE 5.1
Proszę o wyjaśnienie/rozwinięcie skrótu PUC występującego przy okazji toalety dla osób niepełnosprawnych, w tabelarycznym zestawieniu sugerowanych powierzchni.
PYTANIE 6.2
W tabelarycznym zestawieniu sugerowanych powierzchni dwukrotnie pojawia się pozycja 2.3: proszę o weryfikację.
ODPOWIEDŹ:
PYTANIE 5.1
PUC – Pomieszczenie utrzymania czystości
PYTANIE 5.2
Jest to błąd pisarski. Pozycja o nazwie „Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne toaleta damska, męska, dla niepełnosprawnych + PUC” powinna mieć numer 2.5. i analogicznie pozycje poniżej kolejne numery tj.
2.6. – Ogród zimowy
2.7. – Taras widokowy na dachu
2.8. – Komunikacja w tym Hol wejściowy od strony ul. Solec (powierzchnia ruchu)
2.9. – Szachty, etc.

PYTANIE 6
Czy mogliby państwo podać informację o liczbie zakwalifikowanych do konkursu uczestników?ODPOWIEDŹ:
Patrz odpowiedź na pytanie 4

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


3.01.2022
Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 2).
Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat.pdf

WYJAŚNIENIA 2 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIE 2)

PYTANIE 1
Czy wystarczy, że złożę załączniki do wniosku elektronicznie, czy muszę je dodatkowo wysyłać podpisane tradycyjną pocztą?
ODPOWIEDŹ:
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział I pkt 3.1.:
„Komunikacja w Konkursie, w tym:
– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
– składnie Prac konkursowych,
– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu
odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b.”

Zgodnie z powyższym zapisem nie ma potrzeby przesyłania w formie papierowej załączników do wniosku o dopuszczenie.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu


27.12.2022
Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 1).
Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu Konkurs Bosmanat.pdf

WYJAŚNIENIA 1 TREŚCI REGULAMINU KONKURSU (PYTANIE 1)

PYTANIE 1

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Zgodnie z punktem 3.3, rozdziału 1: „Do przygotowania wniosku o dopuszczenie oraz oświadczeń i dokumentów elektronicznych w celu złożenia ich skutecznie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu lub osobę/osoby upoważnioną do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie lub pełnomocnika powyżej wymienionych, kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego i posługiwanie się nim.” jedynie osoba upoważniona do reprezentowania uczestników musi złożyć kwalifikowany podpis elektroniczny na Elektronicznej Platformie Konkursowej , kiedy reprezentowani przez nią uczestnicy nie muszą posiadać takowego podpisu?.

ODPOWIEDŹ:

Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy podpisać dokumenty, o których mowa w Rozdziale III pkt 2. Podpisu nie składa się na Elektronicznej Platformie Konkursowej bezpośrednio. Jedynie osoba upoważniona do reprezentowania Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie lub osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie lub pełnomocnik powyżej wymienionych musi posiadać i posługiwać się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w celu podpisania dokumentów, o których mowa w Rozdziale III pkt 2.

Rafał Mroczkowski
Sekretarz Konkursu