Harmonogram

4.1. Zamieszczenie ogłoszenie o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych.10.12.2021 r.
4.2. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 31.12.2021 r.
4.3. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.do dnia 10.01.2022 r.
do godziny 15:00
4.4.Termin poinformowania Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.do dnia 21.01.2022 r.
4.5. Termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących Prac konkursowych.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez Platformę komunikacji elektronicznej niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania Prac konkursowych.
do dnia 28.03.2022 r.
4.6. Termin składania Prac konkursowych.
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową. Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia z wyjątkiem Karty identyfikacyjnej, do której uzyska dostęp dopiero po rozstrzygnięciu Konkursu przez Sąd konkursowy.
Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 04.04.2022 r. do godziny 15:00
4.7. Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu
oraz zawiadomienie Uczestników konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
w dniu 25.04.2022 r.
4.8.Wystawa pokonkursowa


O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
4.9.Dyskusja pokonkursowa

O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie