Kryteria oceny

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,

b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku bosmanatu,

c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,

d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko,

e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji,

f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.