Wyniki Konkursu


INFORMACJA O WYNIKACH ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU REALIZACYJNEGO, JEDNOETAPOWEGO NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO Z BOSMANATEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W PORCIE CZERNIAKOWSKIM W WARSZAWIE

Oficjalna_Informacja_o_wynikach_rozstrzygnięcia_Konkurs_Bosmanat.pdf


I NAGRODA
pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 005
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 027)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
GAB Piotr Grabowski Architekt
Ul. Topolowa 1-3/1
61-584 Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Katarzyna Osipowicz-Grabowska (autor) – Poznań
Piotr Grabowski (autor) – Poznań
Maria Majewska (współpraca autorska) – Kalisz

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział V pkt 2.2. za najlepszą uznana zostanie Praca konkursowa, która w wyniku głosowania uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla I Nagrody.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 005 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny.
Nagrodę przyznaje się w szczególności za czytelny układ przestrzenny budynku, który niski, pokryty zielonym dachem, w południowej części terenu ukryty jest w widokach od trasy komunikacyjnej, a w części północnej stanowi akcent wysokościowy identyfikujący miejsce lokalizacji portu. Taka koncepcja ukształtowania zabudowy umożliwia zarówno zachowanie istniejącej wartości otwartego krajobrazu doliny Wisły w tym rejonie miasta jak i wprowadza nową wartość architektonicznej dominanty, o gabarytach stosownych do nadrzędnej roli krajobrazu przyrodniczego, eksponującej szczególną rolę terenu Portu Czerniakowskiego w ciągu bulwarów nadwiślańskich. Lokalizacja wejścia do budynku i strefy portu od strony północnej tworzy pozytywne relacje pomiędzy przestrzenią płyty desantu i bulwarem nadwiślańskim oraz wejściem na Cypel Czerniakowski. Za wartość koncepcji uznaje się także dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną obiektu umożliwiającą zarówno wydzielenie strefy dostępnej dla wszystkich jak i integrację funkcji ogólnomiejskiej ze specyficzną funkcją strefy przeznaczonej na potrzeby środowiska wodniackiego. Rozwiązanie architektury wyższej części budynku potraktowano zbyt schematycznie.
Wartością pracy jest silny nacisk na rozwiązania proekologiczne.

Informacja o Pracy konkursowej 005
• poprawne sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku

Zalecenia i uwagi do pracy konkursowej nr 005
Szczególna ekspozycja przestrzenna wyższej części budynku w szerokim kontekście krajobrazu doliny Wisły w mieście powinna być stosownie odzwierciedlona w szczególnie starannym rozwiązaniu elewacji, doborze materiałów i oświetleniu budynku. W zagospodarowaniu terenu należy przewidzieć w strefie projektowanego parkingu odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, w tym dla miejsc osób niepełnosprawnych. Przedstawiona w koncepcji zmiana ukształtowania skarpy nad wodą w rejonie bosmanatu powinna być rozważona w dalszych całościowych planach podnoszenia atrakcyjności funkcjonalnej i przestrzennej Portu Czerniakowskiego. W zagospodarowaniu terenu należy rozważyć zmianę lokalizacji strefy integracji i wiaty na łodzie oraz zapewnić komunikacje kołowa z Płytą Desantu.


II NAGRODA

pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 024
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 080)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
APA Wojciechowski sp. z o. o.
Ul. Kamionkowska 32
03-805 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Szymon Wojciechowski (pełen zakres czynności projektowych) – Warszawa

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział V pkt 2.2. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla II Nagrody jest uprawniona do otrzymania II Nagrody.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 024 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny:
Nagrodę przyznaje się za stworzenie architektury trafnie wpisującej się w kontekst i funkcję miejsca. Jury wysoko oceniło warsztat projektowy – szlachetne proporcje budynku-pawilonu, dobór rozwiązań elewacyjnych i widoków dostosowanych do aktywności w budynku oraz czytelny układ funkcjonalny pozwalający na strefowanie funkcji a zaraz możliwość interakcji pomiędzy różnymi grupami użytkowników. Doceniono proste i równocześnie szlachetne wnętrza. Ograniczenie ilości materiałów (drewno, lastriko oraz zieleń) oraz ich konsekwentne i spójne zastosowanie pozwoliło uzyskać klimat budynku o charakterze „wodniackim” w nowoczesnej odsłonie miejskiej.
Zwrócono również uwagę na wrażliwą analizę historyczną miejsca oraz wykorzystanie rzeźby terenu i skarpy do wkomponowania obiektów małej architektury. Część opracowania poświęcona rozwiązaniom związanym z ekologią wyróżniła się spójnością założeń i holistycznym.
Nie wyeksponowano wystraczająco relacji pomiędzy północną częścią terenu a wejściem do budynku od strony ul. Solec.

Informacja o Pracy konkursowej 024:
• poprawne sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku

Zalecenia i uwagi do Pracy konkursowej nr 024:
W zagospodarowaniu terenu należy czytelnie wyeksponować powiązanie wejścia do budynku od strony ul. Solec z zagospodarowaniem północnej części terenu oraz Płytą Desantu i bulwarem nadwiślańskim.
Należy dążyć do maksymalnego ograniczenia ruchu samochodowego oraz dostosowanych do tego ruchu nawierzchni po wschodniej stronie budynku bosmanatu, a tereny rekreacji kształtować w sposób maksymalnie zapewniający dostępność dla wszystkich.
Należy rozważyć w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowe rozmieszczenie pomieszczeń o różnych funkcjach.


III NAGRODA
pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 022
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 109)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
UNISM SP. Z O.O.
Ul. Racławicka 99
02-634, Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Konrad Weka (Lider zespołu konkursowego) – Warszawa
Artur Zakrzewski (Architekt prowadzący) – Warszawa
Michał Polak (Modelowania i Wizualizacje)
Zuzanna Antczak (Opisy i merytoryka) – Warszawa
Sebastian Łapiński (Kwestie techniczne i prawne) – Warszawa

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.
Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział V pkt 2.2. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla III Nagrody jest uprawniona do otrzymania III Nagrody.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 022 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny:
W pracy doceniono optymalizację rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych i wykorzystanie potencjału terenu wynikającego z położenia przy nabrzeżu Portu Czerniakowskiego i systemu terenów zielni. Autorzy przedstawili w pracy rozwiązania łączące funkcjonowanie przestrzeni publicznej i portu przy zachowaniu ich dostępności a jednocześnie niezbędnego wydzielenia przestrzennego. Podkreślono zróżnicowania poziomów terenu przy jednoczesnym zminimalizowaniu przekształceń terenu poza bryłą budynku, który jednocześnie harmonijnie wpisuje się w przestrzeń. W koncepcji projektowej zaproponowano przedłużenie powiązań Miasta od Płyty Desantu w kierunku południowym poprzez alternatywny ogólnodostępny ciąg pieszy z tarasem ponad bosmanatem. Wartością pracy jest silny nacisk na rozwiązania proekologiczne.
Jako niekorzystne rozwiązania projektowe oceniono rozkład funkcjonalny wnętrz i ich skomunikowanie oraz usytuowanie miejsc parkingowych na dziedzińcu bosmanatu.

Informacja o Pracy konkursowej 022:
• poprawne sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 011
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 111)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
BAS Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 13
30-015 Kraków

Skład zespołu autorskiego:
Michał Obarzanowski (autor projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Kraków
Gabriela Nidecka (współautorka projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Krynica- Zdrój
Aleksandra Kuc (współautorka projektu architektonicznego i opracowania graficznego) – Błażowa

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem Nagrody pieniężne w formie wyróżnień uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 011:
Praca została wyróżniana za walory krajobrazowe – całkowite wpisanie kubatury budynku w rzeźbę terenu. Doceniono czytelne powiązania piesze i rowerowe z Płytą Desantu i bulwarami nadwiślańskimi.

Informacja o Pracy konkursowej 011:
• brak widocznego podkładu,
• trudne do określenie sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA
w wysokości 5 000 zł brutto zostaje przyznana:

Pracy konkursowej nr 028
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 026)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:

  1. mgr inż. Michał Wasielewski – Zurych, Szwajcaria
  2. mgr inż. Kinga Łukasińska – Zurych, Szwajcaria
  3. mgr inż Wojciech Motyka – Bazylea, Szwajcaria
  4. mgr inż. Tomasz Biegun – Wrocław

Skład zespołu autorskiego:
mgr inż. Michał Wasielewski (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Zurych, Szwajcaria
mgr inż. Kinga Łukasińska (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Zurych, Szwajcaria
mgr inż Wojciech Motyka (sporządzanie rysunków, opisów oraz warstwy graficznej) – Bazylea, Szwajcaria
mgr inż. Tomasz Biegun (wsparcie merytoryczne) – Wrocław

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem Nagrody pieniężne w formie wyróżnień uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 7 głosujących Sędziów.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 028 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny:
Nagrodę przyznano za harmonijną kompozycję architektoniczną oraz trafne wyeksponowanie strefy wejściowej do budynku od strony zachodniej oraz strefę obsługi bosmanatu od strony portowej.

Informacja o Pracy konkursowej 028:
• poprawne sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 007
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 050)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Piotr Płaskowicki Architekt
Ul. Wąchocka 1l
03-934 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Płaskowicki (autor) – Warszawa
Jacek Kowalski (autor) – Warszawa
Damian Kicior (autor) – Warszawa
Agnieszka Bogucka (autor) – Warszawa
Paulina Czajkowska (autor) – Warszawa

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego uzyskała liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 007 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny:
Wyróżnienie przyznano za ekspresyjną formę „dachu origami”, która tworzy atrakcyjną dominantę architektoniczną w przestrzeni ulicy Solec.

Informacja o Pracy konkursowej 007:
• częściowy brak widocznego podkładu,
• trudne do określenie sytuowanie względem infrastruktury podziemnej,
• zachowany wskaźnik PBC,
• zachowana powierzchnia całkowita budynku.


WYRÓŻNIENIE HONOROWE SĄDU KONKURSOWEGO
zostaje przyznane:

Pracy konkursowej nr 020
(Numerem identyfikacyjnym Uczestnika: 008)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
M.O.C. ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. k.
Pl. Grunwaldzki 8-10/636
40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
Błażej Janik (architekt) – Katowice
Ewa Janik (architekt) – Katowice
Bartosz Plaza (architekt) – Gliwice
Martyna Wyrwas (architekt) – Katowice

Praca konkursowa w głosowaniu nad przyznaniem Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego uzyskała liczbę głosów (punktów) 4 (cztery) na 7 głosujących Sędziów.

Opinia i informacja o Pracy konkursowej 020 oraz uzasadnienie przyznania pracy określonej oceny:
Sąd konkursowy wysoko ocenił walory architektoniczne elewacji od strony wschodniej wynikające ze starannie dobranych proporcji, podziałów i detali.

Informacja o Pracy konkursowej 020:
• sytuowanie względem infrastruktury podziemnej w kolizji,
• zachowany wskaźnik PBC
• zachowana powierzchnia całkowita budynku


UZASADNIENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Na konkurs wpłynęło 29 Prac konkursowych. Zdaniem Sądu konkursowego wszystkie prace mogły być poddane ocenie merytorycznej, gdyż w zadowalającym stopniu sprostały oczekiwaniom Zamawiającego i Sądu konkursowego.
Wszystkie Prace konkursowe zawierały wymagane Regulaminem elementy tj:

  • część graficzna
  • cześć opisowa
  • karta identyfikacyjna

Prace pozostały anonimowe poprzez dodatkowe zakodowanie Prac przez Sekretarza konkursu numerami od 001 do 029.

Prace zostały ocenione zgodnie z zasadami i kryteriami ustalonymi w Regulaminie konkursu Rozdział V.

Prace oceniono na podstawie rozwiązań przedstawionych na planszach konkursowych oraz podanych przez Uczestników parametrów.
Sędziego referenta oraz Asystent Sędziego referenta omówili wszystkie prace konkursowe, przedstawiając ogólną charakterystykę przedstawionych rozwiązań koncepcyjnych oraz zgodność prac co do zasady z istotnymi zapisami Regulaminu konkursu. W trakcie omawiania, pozostali Sędziowie zadawali pytania odnośnie rozwiązań projektowych prezentowanych w pracach.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad przedstawionymi przez Uczestników konkursu koncepcjami konkursowymi.
Omawiana zalety i wady przedstawionych rozwiązań w kontekście funkcjonalności wnętrz budynku, walorów architektonicznych bryły budynku a także zagospodarowania terenu.

Prace konkursowe były oceniane według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku bosmanatu,
c) Sprawność funkcjonalno-użytkowa i dostępność zagospodarowania,
d) Zastosowanie w budynku i zagospodarowaniu rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko,
e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji,
f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.

Spełnienie preferowanych i wskazanych w Regulaminie konkursu istotnych założeń projektowych zostało zdaniem Sądu odczytane przez Uczestników prawidłowo, przy czym prace przedstawione przez Uczestników zawierały różniące się od siebie rozwiązania funkcjonalne, techniczne i estetyczne.

W efekcie, ocenione prace, zgodnie z Regulaminem konkursu, w sposób indywidualny, twórczo odniosły się do postawionego zadania wypełniając kluczowe wymogi i postanowienia Regulaminu.

W ocenie Sądu konkursowego Prace w różnym stopniu spełniły powyższe założenia i kryteria konkursowe co zostało odzwierciedlone w uzyskanych przez Prace punktach i przyznanych Nagrodach.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu trzech regulaminowych Nagród za I, II i III miejsce oraz dwóch regulaminowych Nagród pieniężnych w formie wyróżnień.
Sad konkursowy postanowił także przyznać dwa równorzędne Wyróżnienia Honorowe Sądu Konkursowego.
Nagrody I, II i III zostały przyznane zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu na zasadzie szczegółowej analizy Prac w kontekście zadanych, zagregowanych kryteriów oceny i głosowaniu w celu przyznania Pracom konkursowym punktów tj.:
„Za najlepszą uznana zostanie Praca konkursowa, która w wyniku głosowania uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla I Nagrody. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla II Nagrody jest uprawniona do otrzymania II Nagrody. Praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę głosów (punktów) dla III Nagrody jest uprawniona do otrzymania III Nagrody”

Nagrody pieniężne w formie wyróżnień oraz Wyróżnienia Honorowe Sądu Konkursowego zostały przyznane wśród pozostałych Prac, włącznie z tymi, które nie przeszły do dalszej oceny na podstawie głosowań a które w głosowaniu nad przyznaniem Nagród w formie wyróżnień lub Wyróżnień uzyskały dla danej Nagrody lub Wyróżnienia największą liczbę głosów, ale nie mniej niż 4.
Nagrody pieniężne w formie wyróżnień oraz Wyróżnienia Honorowe Sądu Konkursowego zostały pozrzynane za wyróżniające się w poszczególnych Pracach rozwiązania projektowe.

Sąd konkursowy głosował zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale V pkt 2 Regulaminu konkursu. Odbyły się dwa głosowania, które wyłoniły pulę Prac konkursowych do przyznania Nagród I, II i III oraz pięć głosowań, które wyłoniły w kolejności: I Nagrodę (pierwsze głosowanie), II Nagrodę (drugie głosowanie), III Nagrodę (trzecie głosowanie), dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnienia (czwarte głosowanie), dwa Wyróżnienia Honorowe Sądu Konkursowego (piąte głosowanie).