O konkursie

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w realizacyjny, jednoetapowy konkursie na koncepcję architektoniczną wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem wraz z zagospodarowaniem terenu w Porcie Czerniakowskim w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno–użytkowym koncepcji wielofunkcyjnego budynku usługowego z bosmanatem oraz koncepcji zagospodarowania terenów w obszarze wskazanym w Załączniku nr 6a do Regulaminu jako zakres opracowania konkursowego.

TEREN OPRACOWANIA KONKURSOWEGO – ZAKRES.

1. Podstawowy teren realizacyjny opracowania konkursowego (Teren 1 oznaczony na Złączniku nr 6a do Regulaminu) znajduje się na działkach o nr ew. nr 2/1 (część), 4 oraz 8 obr. 50607, jedn. ewid. 146510_8 Dzielnica Śródmieście o łącznej powierzchni 7748,00 m2.

Uczestnik konkursu powinien do wszelkich obliczeń i bilansowania na etapie konkursu przyjąć powyższą wartość.

2. Dodatkowy zakres realizacyjny (Teren 2 oznaczony na Złączniku nr 6a do Regulaminu) Na działce nr 1 (część), obr. 50607, jedn. ewid. 146510_8 Dzielnica Śródmieście znajduje się istniejący zjazd na teren inwestycji który należy wykorzystać do obsługi komunikacyjnej terenu objętego opracowaniem. Geometria wjazdu w zakresie pasa drogowego (dz. ew. nr 1) nie powinna ulec zasadniczym zmianom – dopuszczalna jest ewentualna drobna korekta o ile będzie w zgodzie z przepisami. W zakresie opracowania realizacyjnego jest także część pasa drogowego ul. Solec w zakresie wyprostowania chodnika i ścieżki rowerowej oraz pasa zieleni wynikające ze zmiany lokalizacji budynku bosmanatu oraz z wytycznych Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (Złącznik nr 6b1 do Regulaminu) w zakresie określonym na Złączniku nr 6a do Regulaminu. Ten zakres inwestycji realizacyjnej należy przedstawić w pracy konkursowej, ale na etapie konkursu nie wliczać do bilansu terenu. Zostanie to ustalone na późniejszych etapach projektowania przy wykonywaniu wielobranżowej koncepcji.

PRZEDMIOT KONKURSU

W zakresie elementów zagospodarowania, do uwzględnienia przez Uczestników konkursu w opracowaniu konkursowym są:

1. Nowy budynek bosmanatu jako wielofunkcyjny obiekt usługowy z pomieszczeniami bosmanatu z zapleczem techniczno-administracyjnym bosmanatu, salą wielofunkcyjną, kawiarnią i pomieszczeniami dla użytkowników portu (pomieszczenie klubów sportowych, sauna, prysznice itp.).

2. Zaplecze techniczne bosmanatu i rekreacyjne – plac składowania 3 łodzi, ze stojakami na kajaki i stołem warsztatowym oraz plac integracyjny.

3. Oświetlenie terenu, mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery i inne zgodnie z propozycją projektową) oraz inne elementy zagospodarowania związane z funkcją przystani i bosmanatu wynikające z zaproponowanych rozwiązań koncepcyjnych na podstawie wytycznych Organizatora.

4. Zagospodarowanie terenów zieleni.

5. Budowa układu komunikacyjnego – pieszego (chodniki), rowerowego (ścieżki rowerowe) i kołowego (drogi wewnętrzne w tym drogi pożarowe, połączenie drogowe i wjazd na teren inwestycji oraz na teren bulwarów Flotylli Wiślanej i Flotylli Pińskiej) wraz z miejscami postojowymi i placem manewrowym dla łodzi (połączenie warsztatu w budynku z istniejącym slipem i zejściem do basenu).

6. Ew. modernizacja wjazdu w ul. Solec

7. Budowa / przebudowa / rozbudowa infrastruktury technicznej.